LABORATORIA 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A-DERMA – INFORMACJE PRAWNE 

 

Edytor  
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE Spółka akcyjna o uproszczonej strukturze i kapitale zakładowym 22 987 907,05 euro 
Siedziba główna: 45 Place Abel Gance - 92100 BOULOGNE 
RCS [numer we francuskim rejestrze handlowym] Nanterre B 319 137 576 
Wewnątrzwspólnotowy VAT: FR42319137576 
Tel.: +33 (0) 5 63 58 88 00 
E-mail: kontakt.aderma@pierre-fabre.com

Dyrektor Wydawniczy  PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 

 

Programista
SMILE  Spółka Akcyjna o uproszczonej strukturze i kapitale zakładowym 814,314 EUR. 88 
20 Rue des Jardins 
92600 Asniers-sur-Seine 
RCS [numer we francuskim rejestrze handlowym] Nanterre 378 615 363 

 

Hosting 
PLATFORM.SH  Spółka Akcyjna o uproszczonej strukturze i kapitale zakładowym 510 747,00 EUR 
131 Boulevard de Sébastopol 
75002 Paryż 
RCS [numer we francuskim rejestrze handlowym] Paryż B 521 496 059
Tel.: +33 (0)1 40 09 30 00 
E-mail: customercare@platform.sh

 

Kredyty 
Design, kreacja: WIDE Koncepcja, treści redakcyjne, zdjęcia/filmy: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A-DERMA

 

ARTYKUŁ 1 - CEL REGULAMINU 

Celem niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) jest określenie warunków korzystania i dostępu do Witryny należącej do LABORATORIÓW A-DERMA (zwanych dalej „ LABORATORIAMI A-DERMA „), marki należącej do firmy PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (zwanej dalej „PFDC”), które użytkownicy (zwani dalej "Użytkownikami") akceptują poprzez odwiedzenie Witryny.

 
Jeżeli Użytkownicy go nie akceptują, LABORATORIA A-DERMA proszą ich o opuszczenie Witryny 

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i może zostać zmieniony w dowolnej chwili i bez uprzedzenia. Korzystanie i przeglądanie Witryny jest ograniczone do celów osobistych i niekomercyjnych. 

W uproszczeniu, Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać Witryny w całości ani w części do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem (prawo autorskie) lub zabronionych przez niniejszy Regulamin. 

Odwiedzając Witrynę, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu wizyty. 

Regulamin dotyczy każdego Użytkownika, który odwiedza Witrynę. 
 
ARTYKUŁ 2 - OPIS WITRYNY INTERNETOWEJ  
Witryna jest dostępna wyłącznie online

dla użytkowników mieszkających na terenie Francji metropolitalnej (w tym na Korsyce) oraz na terenie innych państw, w których siedzibę mają spółki zależne Pierre Fabre. 

Witryna została stworzona, aby dostarczać użytkownikom informacji o LABORATORIACH A-DERMA (opisy produktów, konkursy, newslettery, itp.), jak również aby zaprezentować im całą gamę produktów LABORATORIÓW A-DERMA. Witryna dostarcza informacji o LABORATORIACH A-DERMA, z ciągłym dążeniem do opisania wszystkich produktów, ale nie w celu oferowania możliwości bezpośredniego zakupu produktu lub usługi (chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej) (zwanych dalej „ Usługami ”). 

Jeśli użytkownik nie ukończył szesnastego (16.) roku życia, przed przekazaniem LABORATORIOM A-DERMA swoich danych osobowych w celu uzyskania dostępu do Witryny i otrzymywania komunikatów wysyłanych przez LABORATORIA A-DERMA, zobowiązany jest oświadczyć, że otrzymał pozwolenie od swoich rodziców lub przedstawicieli prawnych. 

Witryna jest w całości finansowana przez firmę PFDC. Witryna nie stanowi żadnej oferty umownej i nie zamieszcza reklam w jakiejkolwiek formie. 

W związku z tym, że Witryna jest aktualizowana na bieżąco, z uwzględnieniem wszystkich działań, może się zdarzyć, że pewne nowe informacje, Usługi lub ogłoszenia w chwili ich rozpowszechnienia nie będą już aktualne. Pomimo dołożenia niezbędnych starań, LABORATORIA A-DERMA nie mogą zagwarantować, że wszystkie informacje i Usługi dostępne w Witrynie są w pełni aktualne. 

LABORATORIA A-DERMA nie gwarantują dokładności i kompletności informacji oraz Usług zawartych w Witrynie. LABORATORIA A-DERMA dokonają odpowiednich poprawek. Ponadto w czasie pomiędzy dowiedzeniem się przez Użytkowników o udostępnionych informacjach i Usługach a ich obejrzeniem przez nich, informacje te i Usługi mogły zostać zaktualizowane. LABORATORIA A-DERMA nie gwarantują w żaden sposób, że informacje te są rzetelne, kompletne i aktualne. 

Użytkownik ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za korzystanie z Witryny. LABORATORIA A-DERMA nie ponoszą odpowiedzialności za żadne skutki korzystania z Witryny. 

O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, każda nowa funkcja, która ulepsza lub rozszerza jedną lub więcej istniejących Usług, lub każda nowa usługa wprowadzona przez LABORATORIA A-DERMA będzie podlegać Regulaminowi. 
Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że Usługa jest im udostępniana „w stanie, w jakim się znajduje”. Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z Witryny zgodnie z celami opisanymi w Regulaminie, do niewykorzystywania Witryny w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem oraz do niepodejmowania prób przekierowania Użytkowników do innego serwisu. 

ARTYKUŁ 3 - WARUNKI DOSTĘPU DO WITRYNY INTERNETOWEJ  
3.1. Aby uzyskać dostęp do Witryny, Użytkownik musi posiadać sprzęt i oprogramowanie wymagane do korzystania z Internetu. Aby uzyskać dostęp do Witryny na komputerze, tablecie, telefonie komórkowym (zwanych dalej „Urządzeniem”), Użytkownik musi mieć dostęp do szybkiego łącza szerokopasmowego, abonament telefoniczny umożliwiający dostęp do Internetu z komputera/tabletu/kompatybilnego urządzenia mobilnego, takiego jak smartfon (IOS, Android), połączenie WAP, połączenie WiFi lub 3G/4G. 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podczas korzystania z Witryny nadal obowiązują go warunki umowy z jego dostawcą usług szerokopasmowych/telefonicznych. Użytkownik sam ponosi wszelkie koszty, których zażądać może operator w związku z dostępem do usług internetowych, tj. WiFi, WAP lub 3G/4G, w celu korzystania z Witryny. 
Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać prawidłowego funkcjonowania Witryny, serwerów, sieci ani nie modyfikować, dostosowywać, hakować Witryny lub modyfikować aplikacji lub witryny internetowej osób trzecich w jakikolwiek sposób, który może spowodować nieporozumienia co do powiązania z Witryną. 

Użytkownik jest świadomy ograniczeń i limitów sieci internetowych i telekomunikacyjnych, dlatego też zobowiązuje się: 
• chronić swoje Urządzenie przed wszelkimi formami wirusów, próbami włamania, nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez strony trzecie; 
• zapewnić warunki instalacji, obsługi i konserwacji swojego Urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Witryny. 

3. 2. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW  
Korzystając z Witryny, Użytkownicy zobowiązują się, że nie będą: 
• wykorzystywać Witryny lub Usług do uprawiania polityki, propagandy lub prozelityzmu; 
• korzystać z Witryny w sposób inny niż zgodny z jej przeznaczeniem; 
• prowadzić nielegalnej działalności, w tym naruszać praw autorskich do tekstów, zdjęć, obrazów, filmów itp.; 
• reklamować lub zachęcać innych Użytkowników do korzystania z jakichkolwiek innych usług, niezależnie od tego, czy są one konkurencyjne, czy nie; 
• w jakikolwiek sposób zakłócać funkcjonowanie Witryny; 
• naruszać praw własności intelektualnej; 
• naruszać obowiązujących przepisów i zasad. 

Użytkownikom zabrania się: 
- pobierania, wysyłania, przesyłania pocztą elektroniczną lub przekazywania w jakikolwiek inny sposób jakichkolwiek treści, które są nielegalne, szkodliwe, zawierające groźby, obraźliwe, stanowiące molestowanie, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, zagrażające prywatności innych osób, nienawistne, rasistowskie lub w inny sposób niewłaściwe; 
• konsultowania, wyświetlania, pobierania lub przekazywania jakichkolwiek treści, które byłyby sprzeczne z prawem obowiązującym w kraju, w którym przeglądana jest Witryna, a w szczególności w zakresie praw własności intelektualnej; 
• prób wprowadzenia w błąd innych Użytkowników poprzez przywłaszczenie sobie nazwiska lub nazwy firmowej innych osób, a w szczególności poprzez podawanie się za pracownika, moderatora, przewodnika, gospodarza lub podmiot stowarzyszony z firmą PFDC i LABORATORIAMI A-DERMA; 
• pobierania, wyświetlania, przesyłania pocztą elektroniczną lub przekazywania w jakikolwiek inny sposób jakichkolwiek treści zawierających wirusy komputerowe lub inne kody, pliki lub programy służące do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności oprogramowania komputerowego lub narzędzi telekomunikacyjnych; 
• pobierania, wyświetlania, przesyłania pocztą elektroniczną lub przekazywania w jakikolwiek inny sposób jakichkolwiek treści naruszających patenty, znaki towarowe, tajemnice produkcyjne, prawa własności intelektualnej lub inne prawa własności (zwane dalej łącznie „prawami”) innych osób; 
• zakłócania normalnego przebiegu dialogów, przyspieszania tempa przewijania ekranu tak, by Użytkownicy nie byli w stanie śledzić i wpisywać swoich dialogów lub podejmowania jakichkolwiek działań o podobnym zakłócającym działaniu, utrudniającym Użytkownikom komunikację w czasie rzeczywistym; 
• ingerowania lub zakłócania pracy Usługi, serwerów, sieci podłączonych do Usługi bądź odmowy przestrzegania wymaganych warunków, procedur, ogólnych zasad lub przepisów wykonawczych mających zastosowanie do sieci podłączonych do Usługi; 
• nękania w jakikolwiek sposób innego Użytkownika lub wielu innych Użytkowników; 
• gromadzenia i przechowywania jakichkolwiek danych osobowych lub informacji identyfikujących innych Użytkowników. 

LABORATORIA A-DERMA lub wszelkie inne osoby lub podmioty wyznaczone przez LABORATORIA A-DERMA będą uprawnione do usuwania wszelkich treści, które naruszają warunki niniejszego regulaminu lub obowiązujące przepisy lub są w jakikolwiek inny sposób niestosowne. 
Użytkownicy przyjmują również do wiadomości, że korzystając z Usług lub Witryny, zobowiązani są kierować się zdrowym rozsądkiem i ponosić wszelkie związane z tym ryzyko. 

ARTYKUŁ 4 - INFORMACJE ZAWARTE W WITRYNIE  
4.1. Informacje o produktach i usługach 
O ile nie postanowiono inaczej, produkty i usługi przedstawione w Witrynie stanowią ogólną prezentację asortymentu produktów LABORATORIÓW A-DERMA. Informacje te podane są wyłącznie w celach informacyjnych i pozaumownych. 

4.2. Korzystanie z informacji zamieszczonych w Witrynie 
Informacje są udostępniane Użytkownikom w ramach Witryny. Postanowienie to nie ma wpływu na przeniesienie jakichkolwiek praw własności związanych z tymi informacjami. Użytkownicy są uprawnieni wyłącznie do wykorzystywania tych informacji, na zasadzie niewyłączności i do użytku prywatnego. W związku z tym zabrania się Użytkownikom kopiowania lub powielania całości lub części informacji w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku, istniejącym lub przyszłym, tłumaczenia informacji na jakikolwiek inny język lub dostosowywania ich. 

LABORATORIA A-DERMA nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie konsekwencje lub szkody wynikające z wadliwych lub zhakowanych informacji. Ponadto, zobowiązanie LABORATORIA A-DERMA dotyczy środków, a nie rezultatu w odniesieniu do informacji, które zostaną udzielone Użytkownikom. 
LABORATORIA A-DERMA nie udzielają żadnej wyraźnej ani dorozumianej gwarancji i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie tych informacji. Służą one wyłącznie celom informacyjnym. 
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub zgłoszenia wątpliwości można pisać na następujący adres: 
Za pośrednictwem poczty elektronicznej: contact.aderma@pierre-fabre.com  Drogą pocztową: LABORATOIRES A-DERMA „Les Cauquillous” 81506 LAVAUR CEDEX 
 
ARTYKUŁ 5 - PUBLIKACJA ONLINE OCEN I OPINII UŻYTKOWNIKÓW 
Witryna umożliwia Użytkownikom podanie swojej tożsamości i korzystanie z usługi oceny i recenzji online, w celu publikowania ocen i recenzji (zwanych dalej „Opiniami/Recenzjami”), dotyczących produktów LABORATORIÓW A-DERMA. Pracownikom LABORATORIÓW A-DERMA/PFDC lub jednej z ich spółek zależnych nie wolno zamieszczać Ocen/Recenzji w Witrynie. 
 
Każdy Użytkownik jest odpowiedzialny za swoją Ocenę/Recenzję. LABORATORIA A-DERMA nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za Oceny/Recenzje wystawione przez Użytkownika. 
 
5.1. Warunki przesyłania Ocen/Recenzji 
Zamieszczając Ocenę lub Recenzję w Witrynie, Użytkownicy oświadczają i gwarantują, że: 
• Ocena/Recenzja jest zgodna z Regulaminem oraz z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi; 
• są autorami Oceny/Recenzji, nie podszywają się pod inne osoby, nie używają fałszywego adresu e-mail ani nie wprowadzają w błąd co do pochodzenia swojej Oceny/Recenzji; 
• Ocena/Recenzja jest ich oryginalnym dziełem i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich; 
• wszystkie publikowane treści są prawdziwe i rzetelne. 
 
Użytkownicy oświadczają ponadto, że nie będą przesyłać żadnych treści: 
• umożliwiających ich identyfikację (np. nie używają pełnego imienia i nazwiska, lecz tylko imię lub „pseudonim”); 
• zawierających informacje (w tym ceny) na temat konkurentów LABORATORIÓW A-DERMA lub ich produktów (w tym innych producentów lub dystrybutorów lub dostawców produktów kosmetycznych oraz związanych z pielęgnacją/zdrowiem włosów); 
• niezwiązanych z żadnymi produktami LABORATORIÓW A-DERMA prezentowanymi w Witrynie; 
• za które otrzymują wynagrodzenie od osób trzecich w jakiejkolwiek formie; 
• mogących być uznane za reklamę, materiał promocyjny lub jakąkolwiek inną formę napraszania się; 
- powołujących się na informacje z innych witryn internetowych, zawierających adresy URL, adresy e-mail, informacje kontaktowe lub numery telefonów; 
• zawierających wirus komputerowy lub jakikolwiek inny potencjalnie zakłócający lub szkodliwy plik, lub instrukcje dotyczące tworzenia takiego wirusa, programu lub pliku; 
• które mogłyby zostać uznane za zniesławiające, zawierające groźby, obraźliwe, raniące, złośliwe, nawołujące do przemocy lub nienawiści, wulgarne, nieprzyzwoite, naruszające w jakikolwiek sposób prywatność lub prawa intelektualne; 
• które można by uznać za próbę uzyskania lub udzielenia diagnozy lub porady dotyczącej problemów medycznych, psychologicznych, prawnych, finansowych itp. 
 
5.2. Kontrola, publikacja i modyfikacja Ocen i Recenzji 

  • Charakterystyka kontroli 
  • Za każdą publikację ze strony LABORATORIÓW A-DERMA. 
  • W terminie maksymalnie dwóch (2) miesięcy od daty zgłoszenia przez Użytkownika. 
  • Odrzucenie publikacji 

LABORATORIA A-DERMA zastrzegają sobie prawo do odmowy publikacji Ocen/Recenzji ocenionych, według własnego uznania, jako naruszające warunki określone w Artykule I. 

 
Ponadto LABORATORIA A-DERMA zastrzegają sobie prawo do niepublikowania: 
• treści powielonych; 
• recenzji napisanych w języku innym niż język Witryny; 
• wszelkich niezrozumiałych treści (w szczególności treści zawierające przypadkowe znaki i ciągi słów). 
 
• opublikowane Oceny/Recenzje 
 
Oceny/Recenzje opublikowane po moderacji będą widoczne w Witrynie przez okres trzech (3) lat. Po upływie tego okresu Oceny/Recenzje będą przechowywane przez LABORATORIA A-DERMA przez okres kolejnych trzech (3) lat. 
Oceny/Recenzje opublikowane przez Użytkownika nie będą modyfikowane. 
 
5.3. Własność intelektualna 
W przypadku wszelkich Ocen/Recenzji, które Użytkownicy umieszczają w Witrynie, Użytkownicy niniejszym udzielają firmie PFDC i jej podmiotom stowarzyszonym oraz LABORATORIOM A-DERMA bezpłatnej, nieodwołalnej, niewyłącznej licencji na całym świecie na okres trzech (3) lat od publikacji Oceny/Recenzji na powielanie, przedstawianie, wykorzystywanie, kopiowanie, modyfikowanie, adaptowanie, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych, integrowanie w innych dziełach, rozpowszechnianie tych Ocen/Recenzji (w całości lub w części) oraz wykorzystywanie lub osadzanie w inny sposób takich treści w jakimkolwiek innym medium, nośniku lub technologii. 
Użytkownicy niniejszym przyjmują do wiadomości, że firma PFDC, jak również jej podmioty stowarzyszone i LABORATORIA A-DERMA, mogą tłumaczyć i publikować ich Oceny/Recenzje na swoich obecnych i przyszłych stronach w mediach społecznościowych (przy czym lista ta nie jest wyczerpująca: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat itp.) oraz wszelkich zagranicznych wersjach swojej Witryny, w tym witrynach partnerów/dystrybutorów. 
Użytkownicy są niniejszym poinformowani, że takie publikacje mogą zawierać ich imię i nazwisko (lub pseudonimy zgodnie z powyższymi zaleceniami) użyte do opublikowania ich Oceny/Recenzji. Użytkownicy akceptują fakt, że ich Oceny/Recenzje mogą zostać wykorzystane w powiązaniu z marką LABORATORIA A-DERMA i związanymi z nią logo oraz na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. 
 
5.4. Kontakt 
W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących produktów LABORATORIÓW A-DERMA lub ich użytkowania, Użytkownicy mogą kontaktować się z LABORATORIAMI A-DERMA pod następującym adresem: contact.aderma@pierre-fabre.com LABORATORIA A-DERMA zastrzegają sobie prawo do przekazania opinii użytkownika do swojego działu obsługi klienta, jeśli uznają to za stosowne. 
 
ARTYKUŁ 6 - GWARANCJE I OBOWIĄZKI  
6.1 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Korzystanie z Witryny odbywa się na wyłączną i na całkowitą odpowiedzialność Użytkowników. Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z Witryny zgodnie z jej przeznaczeniem. 
LABORATORIA A-DERMA zapewniają Użytkownikom możliwość spokojnego korzystania z Witryny, a w szczególności gwarantują, że Witryna nie narusza żadnych praw własności intelektualnej, należących do osób trzecich oraz że jest treścią oryginalną. LABORATORIA A-DERMA gwarantują, że Witryna jest zgodna z aktualnymi przepisami prawa oraz obowiązującymi standardami branżowymi dla witryn internetowych. 

Użytkownicy zobowiązują się nie wprowadzać dobrowolnie lub nawet nieumyślnie wirusów, robaków lub jakichkolwiek plików, które mogą zakłócić funkcjonowanie Witryny. A jeśli miałoby to miejsce, ponoszą za nie wyłączną odpowiedzialność. 
W duchu szacunku dla wszystkich, LABORATORIA A-DERMA mogą podjąć kroki prawne przeciwko nieuczciwym Użytkownikom. 
Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest w pełni świadomy właściwości i ograniczeń Internetu, a w szczególności tego, że transmisja danych i informacji w Internecie korzysta jedynie ze względnej niezawodności technicznej, krążąc w sieciach współdzielonych o różnych cechach i możliwościach technicznych, które zakłócają dostęp lub uniemożliwiają go w pewnych okresach. 

LABORATORIA A-DERMA nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku połączenia się z Witryną lub korzystania z niej przez Użytkownika. 
LABORATORIA A-DERMA nie ponoszą odpowiedzialności za błędy, pominięcia, wirusy lub rezultaty, które mogą być uzyskane poprzez niewłaściwe korzystanie z Usług lub informacji zawartych w Witrynie. LABORATORIA A-DERMA są związane jedynie standardowym zobowiązaniem w zakresie środków. 

LABORATORIA A-DERMA oraz dyrektorzy lub pracownicy LABORATORIÓW A-DERMA/PFDC w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawnymi nie ponoszą odpowiedzialności za: 
- wszelkie szkody wynikające z połączenia, dostępu lub korzystania z Witryny; 
- wszelkie szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z Witryny lub z dostępnych na niej Usług; 
- bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania z Witryny, a w szczególności wszelkie straty operacyjne, finansowe lub handlowe lub utratę Witryny lub danych w jakimkolwiek systemie informatycznym, nawet jeśli LABORATORIA A-DERMA są świadome możliwości wystąpienia takich szkód. 

W zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawnymi LABORATORIA A-DERMA nie ponoszą odpowiedzialności za utratę informacji/Usług lub za szkody związane z tą Usługą. Żadna informacja ani Usługa udostępniona w Witrynie nie może być interpretowana jako jakakolwiek gwarancja. 
Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów ustawodawczych i wykonawczych, LABORATORIA A-DERMA nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w szczególności, ale nie wyłącznie, za utratę zysków, klientów, danych, własności niematerialnej, które mogą powstać w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z Witryny, a w ujęciu bardziej ogólnym, za jakiekolwiek zdarzenia związane z Witryną lub jakąkolwiek stroną internetową osób trzecich. 

6.2. MODYFIKACJA LUB ZAMKNIĘCIE WITRYNY 
LABORATORIA A-DERMA dokładają wszelkich starań, aby Witryna była dostępna przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, lecz nie są do tego zobowiązane. W związku z tym LABORATORIA A-DERMA mogą przerwać dostęp, zwłaszcza w celu konserwacji i aktualizacji. LABORATORIA A-DERMA nie są w żaden sposób odpowiedzialne za te przerwy oraz za konsekwencje, jakie mogą one mieć dla Użytkownika lub osób trzecich. 
LABORATORIA A-DERMA zastrzegają sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia Witryny bez uprzedzenia i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności. Usunięcie lub modyfikacja Witryny nie może w żaden sposób uzasadniać szczególnej rekompensaty dla Użytkownika ani też przydziału odszkodowania czy odsetek. 

6.3. GWARANCJE  Użytkownicy przyjmują do wiadomości i wyraźnie akceptują, że: 
• korzystają z Witryny i Usług na ich własne ryzyko. Usługa jest świadczona na zasadzie usługi „w stanie, w jakim się znajduje” i dostępna w miarę jej dyspozycyjności, LABORATORIA A-DERMA nie udzielają żadnej wyraźnej lub dorozumianej gwarancji dotyczącej jakości i zgodności Usługi z określonym przeznaczeniem ani co do nienaruszania zasad korzystania z Usługi przez jej Użytkowników (niniejsza lista nie jest wyczerpująca). 

• LABORATORIA A-DERMA nie gwarantują, że Witryna lub Usługi spełnią oczekiwania Użytkowników; że będą one nieprzerwane, celowe, bezpieczne lub pozbawione błędów; że wyniki, które można uzyskać korzystając z Usług będą rzetelne i wiarygodne; że jakość wszystkich Usług, informacji lub wszelkich innych materiałów uzyskanych przez Użytkowników w ramach Usługi spełni ich oczekiwania; że ewentualne wady zastosowanego oprogramowania zostaną usunięte. 

• Wszelkie materiały pobrane lub uzyskane w jakikolwiek inny sposób podczas korzystania z Usługi są pobierane i pozyskiwane na własne ryzyko Użytkowników. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia zaistniałe na ich komputerach lub utratę danych w wyniku pobrania tych materiałów. 

ARTYKUŁ 7 - WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA  O ile niniejszy dokument nie stanowi inaczej, wszystkie elementy pojawiające się w Witrynie (w tym, w szczególności, teksty, dane, bazy danych, grafiki, logo, marki, nazwy, animacje, obrazy, filmy, dźwięki, oprogramowanie i wszystkie inne elementy) (zwane dalej „Elementami”) stanowią wyłączną własność firmy PFDC oraz LABORATORIÓW A-DERMA lub osób trzecich, które udzieliły im licencji, i podlegają francuskiemu i międzynarodowemu prawu autorskiemu, oraz, szerzej, prawu własności intelektualnej. 

Elementy te są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, bazami danych, tajemnicami handlowymi lub wszelkimi innymi prawami własności intelektualnej. 
Zastrzega się wszelkie prawa do powielania, przedstawiania i publicznego udostępniania, w tym do przedstawień wizualnych, fotograficznych, ikonograficznych i innych. Powielanie całości lub części Witryny w jakiejkolwiek formie elektronicznej jest surowo zabronione, chyba że za wyraźną zgodą Dyrektora Wydawniczego. 

Marki i logo używane w Witrynie zostały zarejestrowane; ich powielanie stanowiłoby naruszenie prawa. Wszelkie prawa użytkowania są zastrzeżone. Zgodnie z artykułem L. 122-4 francuskiego kodeksu własności intelektualnej, jakiekolwiek przedstawianie lub powielanie bez wyraźnego zezwolenia, w całości lub w części, w jakikolwiek sposób, jest niezgodne z prawem i stanowi naruszenie podlegające karze na mocy artykułu L. 335-2 i następnych wskazanego kodeksu własności intelektualnej. 

Użytkownik nie ma prawa sprzedawać, kopiować, wynajmować, wprowadzać do obrotu, przekazywać, cedować ani w inny sposób udzielać podlicencji, modyfikować, adaptować Witryny, łączyć jej w całości lub w części z innym oprogramowaniem, tłumaczyć, dekompilować, rozkładać na części ani tworzyć jakiegokolwiek oprogramowania lub jakichkolwiek funkcji pochodzących z Witryny bez wyraźnej pisemnej zgody Dyrektora Wydawniczego. 

LABORATORIA A-DERMA udzielają Użytkownikowi bezpłatnej, niewyłącznej, niezbywalnej, osobistej licencji ograniczonej do użytku prywatnego, na dostęp, korzystanie i przeglądanie Witryny i jej Elementów. Prawo to jest przyznawane wyłącznie do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego, z zastrzeżeniem zachowania wszystkich uwag dotyczących reprodukcji i praw własności intelektualnej z tym związanych. W związku z tym zabronione jest kopiowanie lub powielanie przez Użytkowników całości lub części Elementów w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku, istniejącym lub przyszłym, tłumaczenie Elementów na jakikolwiek inny język lub dostosowywanie tych Elementów. 

Jakiekolwiek inne wykorzystanie Elementów jest surowo zabronione i stanowi naruszenie przepisów kodeksu własności intelektualnej. 

ARTYKUŁ 8 - DANE OSOBOWE 

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Witrynie, LABORATORIA A-DERMA zapraszają Użytkowników do zapoznania się z następującymi informacjami: https://aderma.pl/polityka-prywatnosci  
ARTYKUŁ 9 - HIPERŁĄCZA  Użytkownikowi przypomina się, że LABORATORIA A-DERMA mogą udostępniać linki do witryn internetowych lub aplikacji należących lub nienależących do grupy Pierre Fabre. Te witryny internetowe lub aplikacje są niezależne od Witryny. 
LABORATORIA A-DERMA nie redagują ani nie kontrolują źródeł i treści tych witryn internetowych, ani zawartych w nich linków do innych witryn lub aplikacji. 
Linki do tych witryn lub aplikacji w żaden sposób nie stanowią aprobaty, zatwierdzenia lub przestrzegania przez LABORATORIA A-DERMA treści tych witryn internetowych lub aplikacji, a tym bardziej ich ewentualnego wykorzystania. 
W związku z tym LABORATORIA A-DERMA nie ponoszą odpowiedzialności za treści, produkty, usługi, reklamy, pliki cookie lub inne elementy tych witryn, jak również za wszelkie straty, udowodnione lub domniemane, wynikające lub związane z korzystaniem z takich informacji, usług lub danych dostępnych w tych witrynach lub w aplikacjach. 

Hiperłącza mogą być tworzone w Witrynie wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą LABORATORIÓW A-DERMA. Wszystkie wnioski o zezwolenie należy przesyłać na następujący adres: contact.aderma@pierre-fabre.com  
ARTYKUŁ 10 - POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE  
Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie w Witrynie, LABORATORIA A-DERMA zapraszają Użytkowników do zapoznania się z Tabelą plików cookie pod następującym adresem:https://aderma.pl/polityka-prywatnosci 

 
 ARTYKUŁ 11 - BRAK ODSTĄPIENIA OD WYKONANIA I CZĘŚCIOWA NIEWAŻNOŚĆ  Jeżeli jedno z postanowień Regulaminu zostanie uznane za nieważne na skutek zmiany przepisów prawa, regulacji lub orzeczenia sądowego, nie wpłynie to w żaden sposób na ważność pozostałych postanowień Regulaminu i konieczność ich przestrzegania. 
Fakt, że jedna ze Stron nie może powołać się na którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, nie oznacza zrzeczenia się przez nią prawa do powołania się na to samo postanowienie w późniejszym terminie. 
 
ARTYKUŁ 12 - POSTANOWIENIA INNE  Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu straci ważność lub jeżeli okaże się, że postanowienie zawiera lukę prawną, zostanie ono zastąpione przez postanowienie najbardziej zbliżone do niego z punktu widzenia wykładni prawnej. 
Użytkownicy oświadczają i potwierdzają, że zapoznali się z treścią Regulaminu, a korzystanie z Witryny stanowi ze strony Użytkowników całkowitą i bezwarunkową akceptację wszystkich postanowień Regulaminu. 
W przypadku pytań dotyczących Regulaminu, pytań lub uwag dotyczących Witryny lub Konta Użytkownika, Użytkownicy mogą pisać na adres: serwis.konsumencki@pierre-fabre.com
 
ARTYKUŁ 13 - MODYFIKACJA REGULAMINU 
Regulamin może w dowolnej chwili zostać zmieniony przez LABORATORIA A-DERMA. Użytkownicy zostaną powiadomieni o tych zmianach. Korzystanie z Witryny po otrzymaniu powiadomienia o zmianie będzie oznaczało akceptację Regulaminu. Wówczas obowiązującym Regulaminem będzie ten, który obowiązuje w Witrynie w dniu korzystania z niej przez Użytkownika. W przypadku braku zgody na zmiany w Regulaminie, Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Witryny. 
W przypadku tłumaczenia Regulaminu, ważną i obowiązującą dla polskich użytkowników jest wyłącznie polska wersja językowa dokumentu. 

ARTYKUŁ 14 - PRAWO OBOWIĄZUJĄCE I SĄDY WŁAŚCIWE  Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. 
Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszym Regulaminem będą przed podjęciem jakichkolwiek działań prawnych lub arbitralnych podlegać mediacji. Jeśli mediacja nie przyniesie rezultatu, spór zostanie wniesiony przed właściwy miejscowo sąd powszechny. 

powrót do góry